ANDMEKAITSEPOLIITIKA

veebisaidil WWW.SYMBIOSYS.EE

(Uuendatud 10.03.2020)

1. Preambul

Selles dokumendis kirjeldatakse veebisaidi www.symbiosys.ee (edaspidi veebisait) andmekaitsepoliitikat. Dokumendi eesmärk on teavitada veebisaidi kasutajat (edaspidi kasutaja), kuidas BIOCODEX OÜ (edaspidi avaldaja) töötleb teda puudutavaid andmeid, millised õigused on tal enda andmetega seoses ja kuidas ta saab neid õiguseid kasutada.


2. Üldsätted

Järgmiseid sätteid kohaldatakse kõigile avaldaja poolt töödeldavate saidil esitatud isikuandmetele, kui erisätetes ei ole sätestatud teisiti.


Õiguslik raamistik

Avaldaja kui vastutav töötleja annab teada, et jälgib veebisaidi isikuandmete töötlemisel määruseid, mida kohaldatakse füüsiliste isikute kaitsele isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vabale liikumisele, eelkõige 27. aprilli 2016. aasta määrust (EL) 2016/679 - isikuandmete kaitse üldmäärus (edaspidi GDPR).


Vastutav töötleja

Vastutav töötleja on määratletud järgmiselt:

Prantsuse seaduste alusel asutatud lihtsustatud aktsiaselts Biocodex aktsiakapitaliga 4 284 000 eurot, registreeritud äri- ja ettevõtteregistris numbriga 562 064 600 R.C.S. Créteil, registrijärgse asukohaga 7 avenue Gallieni, Gentilly 94250, Prantsusmaa, mida esindab hr Jean-Marie Lefèvre, kes on nõuetekohaselt volitatud esimeheks ja tegevjuhiks.


Kasutaja andmetega seotud õigused

Tulenevalt GDPR määrusest, võib kasutaja temaga seotud ja tema isikut tõendavate andmete osas kasutada õigust andmetele juurde pääseda, andmeid parandada, kustutada, piirata ja nende töötlemisele vastu olla, esitades veebisaidil oleval kontaktivormil nõude Biocodexi andmekaitseametnikule (DPO) ning kasutada vajadusel oma õigust esitada kaebus kohaliku andmekaitseasutuse järelevalveasutusele.


Biocodex OY

Data Privacy Coordinator

Metsänneidonkuja 8

PO Box 52

FI-20101 Espoo, Finland

dataprivacy@biocodex.fi

+358 9 329 59100


Isikuandmete turvalisus

Avaldaja rakendab kõiki vajalikke ettevaatusabinõusid kasutaja isikuandmete turvalisuse tagamiseks, eelkõige nende moonutamise ja kahjustamise ning kolmandate isikute volitamata juurdepääsu vältimiseks.

Avaldaja kasutab veebisaidil https protokolli. See turbemehhanism võimaldab kasutajal kontrollida veebisaidi identiteeti tänu sellise kolmandast isikust asutuse väljastatud autentimissertifikaadile, mis on tuntud oma usaldusväärsuse poolest. Samuti tagab see kasutaja saadetud andmete, näiteks kontaktivormi sisestatud andmete, konfidentsiaalsuse ja terviklikkuse.


3. Erisätted

Järgmiseid sätteid kohaldatakse kõigile avaldaja poolt töödeldavate saidil esitatud isikuandmetele. Eelkõige kirjeldatakse neis:

-         töötlemistegevuse eesmärki,

-         selle õiguslikku alust,

-         asjaomaseid isikuid,

-         töödeldavaid isikuandmeid,

-         nende säilitamisaega,

-         andmete vastuvõtjad.

Neid sätteid võidakse hiljem täiendada või muuta, olenevalt veebisaidi arengust ja avaldaja poolt veebisaidiga seotud töötlemistoimingutest.


Kontaktivorm

Töötlemistegevuse eesmärk

Veebisaidi kontaktivorm võimaldab kasutajal võtta avaldajaga elektrooniliselt ühendust. Isikuandmete selline töötlemine võimaldab avaldajal:

-         võtta vastu talle adresseeritud sõnumeid,

-         vastata kasutajale,

-         täita tervisejärelevalvest tulenevaid kohustusi,

-         koostada teenuse statistikat.

Töötlemistegevuse õiguslik alus on õigustatud huvi, mida avaldaja taotleb kasutajaga seoses.

Kui suhtlus kuulub tervisejärelevalve raamistikku, töödeldakse kasutaja andmeid konkreetselt selleks ette nähtud täiendavatel viisidel.

Töötlemine ei hõlma automatiseeritud otsuste tegemist (sh profileerimist).


Asjaomased isikud

Töötlemine puudutab nii kõiki kasutajaid, kes soovivad avaldajaga elektrooniliselt ühendust võtta, kui ka taotluste töötlemise eest vastutavaid avaldaja töötajaid.

 

Töödeldavad andmed:

Kasutaja identiteet ja meiliaadress.

Kohustuslikud andmed kontaktivormilt, mis on vajalikud taotluse nõuetekohaseks haldamiseks.

Andmeid säilitatakse viis aastat alates taotluse töötlemisest. Kui suhtlus kuulub tervisejärelevalve raamistikku, määratletakse säilitamisaeg konkreetselt selleks eesmärgiks ette nähtud töötlemise alusel.


Andmete vastuvõtjad

Töötlemine puudutab avaldaja töötajaid, kes:

-         vastutavad veebisaidiga seotud kirjavahetuse töötlemise eest,

-         vastutavad veebisaidi sisu avaldamise ja tehnilise haldamise eest,

-         haldavad tervisejärelevalvet.

Andmete vastuvõtjad on ka asjaomaste teenuseosutajate töötajad.

Andmeid ei edastata väljaspoole Euroopa Liitu.


Uudiskirjaga liitumine

Töötlemise eesmärk

Avaldaja võimaldab kasutajal tellida veebisaidi uudiskirja, et olla kursis BIOCODEX grupiga seotud uudistega. Selline isikuandmete töötlemine võimaldab avaldajal:

  • hallata tellimusi ja elektronpostitusi
  • arendada teenusega seotud statistikat
  • Töötlemise õiguslikuks aluseks on isiku nõusolek.

Kasutaja saab tellimusest loobuda (nõusoleku tagasi võtta) saabunud uudiskirja allosas oleva tellimusest loobumise lingi kaudu.


Asjaomased isikud

Töötlemine puudutab kõiki kasutajaid, kellel on saidil isiklik konto.


Töödeldavad andmed:

  • meiliaadress
  • tellimuse kuupäev
  • uudiskirja statistiline teave

Uudiskirja saatmiseks on meiliaadressi avaldamine kohustuslik.

Avaldaja säilitab meiliaadressi seni, kuni asjaomane isik tellimust ei tühista (uudiskirjades sisalduva loobumislingi kaudu).


Andmete vastuvõtjad

Sõltuvalt vajadustest on kõigi või osade andmete vastuvõtjad:

  • veebisaidi isikliku kontoga kasutaja;
  • avaldaja töötajad, kes vastutavad veebisaidi sisu/personaalsete teenuste ja tehnilise haldamise eest;
  • veebisaidi asjaomaste teenuseosutajate töötajad.

Kuna teatud personaalset sisu võib pakkuda kolmandast isikust ettevõte, võidakse andmeid edastada ka väljaspoole Euroopa Liitu.


Piiratud juurdepääs

Töötlemistegevuse eesmärk

Avaldaja võimaldab kasutajal veebisaidiga ühenduse luua kasutajatunnuse ja salasõna abil, et kasutada seeläbi personaalset sisu. Olenevalt konkreetsest olukorrast võimaldab see avaldajal:

-         personaliseerida suhtlust;

-         e-kaubanduse veebisaidi korral tellimiskeskkonna pakkumist (ostukäru ja tellimuste ajalugu, maksemoodul, arvete ajalugu, sponsorlus jne);

-         pakutava sisu/teenuste kohta statistika koostamist;

-         jne.

Töötlemise õiguslik alus on õigustatud huvid, mida avaldaja taotleb kasutajaga seoses.


Asjaomased isikud

Töötlemine puudutab kõiki kasutajaid, kellel on saidil isiklik konto.


Töödeldavad andmed:

-         ees- ja perekonnanimi,

-         meiliaadress,

-         kasutajatunnus ja salasõna,

-         teave pakutava sisu/teenuste kohta,

-         statistiline teave,

-         teave logimiste kohta.

Isikliku konto toimimiseks on kohustuslik nii meiliaadress kui ka kasutajatunnus ja salasõna.

Andmeid säilitatakse maksimaalselt kolm aastat pärast kasutaja viimast sisselogimist.


Andmete vastuvõtjad

Sõltuvalt vajadustest on kõigi või osade andmete vastuvõtjad:

-         veebisaidi isikliku kontoga kasutaja;

-         avaldaja töötajad, kes vastutavad veebisaidi sisu/personaalsete teenuste ja tehnilise haldamise eest;

-         veebisaidi asjaomaste teenuseosutajate töötajad.

Kuna teatud personaalset sisu võib pakkuda kolmandast isikust ettevõte, võidakse andmeid edastada ka väljaspoole Euroopa Liitu.


Küpsiste haldamine

Küpsiste haldamine on isikuandmete eritöötlemine, mida kirjeldatakse veebisaidi küpsiste poliitika all.